Bijgebouw Tuin thumbnail

Bijgebouw Tuin

Published Jun 18, 22
6 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Fermette Bijgebouw

81. De verlichting van reclame, uithangborden, vrijstaande dragers en andere reclamedragers mag niet op aangrenzende percelen, gebouwen of op de openbare weg vallen, noch via weerkaatsing de nachtrust verstoren van omwonenden. Art. 82. Reclame, uithangborden, vrijstaande dragers en andere reclamedragers worden niet toegestaan ingeval de zichtbaarheid en de functie van verkeerslichten, wegwijzers, straatnaamborden of om het even welk voorwerp van openbaar nut wordt belemmerd.

83. Reclame is niet toegestaan op verwaarloosde en/of verkrotte gebouwen. Hoofdstuk III. Oprichtingsvoorwaarden Afdeling III.1 Reclame en uithangborden op gebouwen Art. 84. Reclame en uithangborden aangebracht op de voorgevel van een gebouw moeten beperkt blijven tot onder de raamdorpel van de eerste verdieping en tot maximaal 4 m boven het maaiveld.

85. Eén reclame- of uithangbord per inrichting is toegestaan - prijs eiken bijgebouw. De bovenkant van het opschrift mag nooit boven de dakrand uitsteken. Indien het reclame- of uithangbord haaks op de gevel wordt geplaatst is de maximale oppervlakte beperkt tot 4m². Indien het reclame- of uithangbord in het vlak van de gevel wordt geplaatst dient de visuele impact op de omgeving en de verhouding ten opzichte van de gevel beperkt te blijven met een maximum van 10m².

86 - huis met bijgebouw. Uithangborden en reclame die evenwijdig met de gevel worden aangebracht mogen maximaal 15 cm uitsteken ten opzichte van de voorgevel. Art. 87. Uithangborden haaks op de voorgevel mogen tot maximum één meter uitsteken ten opzichte van de voorgevel. In dit geval moeten ze worden aangebracht op minstens 2. 75 m hoogte.

88. bijgebouw bouwpakket. houten poolhouse. Reclame en uithangborden mogen geen raam- en/of deuropeningen bedekken, zelfs niet gedeeltelijk. Afdeling III.2 Reclame en uithangborden op vrijstaande dragers Art. 89. Uithangborden in de achteruitbouwstrook aan de gemeentewegen zijn enkel toegestaan bij handelszaken waarbij in de rijrichting gezien, het zicht van de voorgevel beperkt wordt door een ander gebouw.

Afdeling III (eiken poolhouse).3 Oprichtingsvoorwaarden voor andere reclamedragers Art. 90 - bijgebouw woonbestemming. Het aanbrengen van andere reclamedragers moet worden beperkt tot het gevelvlak van de gelijkvloerse verdieping van handelszaken en mag enkel betrekking hebben op de activiteit uitgevoerd in die handelszaken. Art. 91. De zeilen van zonneschermen moeten, wanneer zij geheel gespannen zijn, op een afstand van ten minste 0,50m van de boordsteen blijven en mogen niet lager dan 2,50m boven het voet- en fietspad dalen.

Bijgebouw Prijs

Deze afmetingen zijn eveneens van toepassing op de neerhangende zijkanten. Art (bijgebouw laten bouwen). 92. Indien de reclamedrager een mogelijke hinder betekent voor de weggebruikers op het fiets- of voetpad, kan het college van burgemeester en schepenen afwijken van de afstandsregels. www. zemst.be Hoofdstuk IV. slotbepalingen Art. 93. Bij het beëindigen van de bedrijvigheid dienen, binnen een termijn van drie maand reclame, uithangborden, vrijstaande dragers en andere reclamedragers te worden verwijderd.

BEPLANTINGEN Hoofdstuk I. Algemeen Art. 94. Bestaande houtige beplanting (struiken en bomen) mag niet zonder vergunning worden verwijderd tenzij op de plaatsen nodig voor de aanleg van nutsleidingen, op de plaatsen van vergunde verhardingen en binnen een straal van maximaal 15m rondom een vergund gebouw. Art. 95 - bijgebouw met rieten dak. De inritten en toegangen tot de privé-eigendommen moeten zodanig worden gelegd dat zij niet uitmonden op een boom van de bestaande boombeplanting of een lichtmast van de openbare verlichting.Dit gebeurt op kosten van de bouwheer. Art. 96 (btw tarief bijgebouw). Beplantingsbepalingen bij verkavelingsvergunningen: § 1 Bij het afleveren van de verkavelingsvergunning kunnen door de bevoegde overheid aan de verkavelingsvergunning bijzondere voorschriften worden toegevoegd met betrekking tot beplantingen. § 2 Gronden die verkaveld worden en die grenzen aan landelijke gebieden, moeten langs deze grens over een strook van minimum 5 m breed voorbehouden worden voor streekeigen én standplaatsgebonden beplantingen die een aangepaste groenbekleding van de bouwkavels aan de landelijke omgeving tot doel hebben.

§ 3 Stedenbouwkundige aanvragen voor bouwwerken of constructies zoals omschreven in § l en § 2 moeten vergezeld zijn van een beplantingsplan. keuken bijgebouw. § 4 Bij percelen met waardevolle bomen, overeenkomstig de gemeentelijke inventaris, dienen het in te planten gebouw en zijn bijhorigheden, zoals terrassen en opritten, evenals de omgevingsaanleg, op een zodanige manier te worden ontworpen dat de waardevolle beplanting maximaal wordt gevrijwaard van rooien of schade.99. Wanneer beplantingen of herbeplantingen, uitgevoerd ingevolge de bepalingen van deze verordening, niet gedijen, moeten zij in het eerstvolgende plantseizoen worden heraangeplant. Hoofdstuk II. Waardevolle bomen Art. 100 (houten poolhouse). Waardevolle bomen, voorkomend op een lijst die door het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld, mogen niet zonder stedenbouwkundige vergunning worden gekapt of gerooid, ongeacht de afstand tot de woning (gemetst bijgebouw).

102. Het rooien of kappen van waardevolle bomen wordt enkel toegestaan indien de aanvrager kan aantonen dat de veiligheid in ruime zin, de inrichting van een bouwperceel, de bezonning van gevels of de landbouwexploitatie van landbouwpercelen ernstig in het gedrang komen. Art. 103. Bij het verlenen van een vergunning voor het kappen van waardevolle bomen kunnen compenserende maatregelen worden opgelegd, inzonderheid wat de soorten, de hoeveelheid, de kwaliteit, de diameter en de standplaats betreft.

Eiken Bijgebouw

Strook voor voortuinen (tussen de rooilijn en de bouwlijn) Art. 104 (houtskelet bijgebouw). De hoogte van de beplantingen op de samenkomst van twee wegen mag 0,80 m niet overschrijden en dit over een lengte langs de wegen van minstens 10 m, teneinde de overzichtelijkheid te verzekeren voor het verkeer. Art. 105. Het uitzicht op straatnaamborden (ook op huisgevels) en verkeerssignalisatie mag niet belemmerd worden door aanplantingen.

106. In deze zone dient het groen tijdig gesnoeid zodat geen takken over de openbare wegenis hangen. Hoofdstuk IV. Zone voor zij- en achtertuinen Art. 107. Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de gemeenschappelijke muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen.

108. Voor alle groenaanplantingen dient de geldende wetgeving betreffende afstand tot de perceelsgrens gevolgd te worden. Overeenkomstig het Veldwetboek gelden volgende afstanden: § 1 Hoogstammige bomen op 2m van de perceelsgrenzen. § 2 Andere bomen en levende hagen op 0,5m van de perceelsgrenzen. Art. 109. In gemeenschappelijk overleg mogen de hagen geplaatst worden op de perceelsgrenzen tussen 2 privéeigenaars.DIVERSE BEPALINGEN Art. 110. Mits uitdrukkelijke motivering, kan de vergunningverlenende overheid afwijkingen op deze algemene stedenbouwkundige verordening toestaan. De uitdrukkelijke motivering dient de verschillende maatschappelijke behoeften af te wegen, dient rekening te houden met de ruimtelijke draagkracht en moet streven naar een stedenbouwkundig en ruimtelijk kwaliteitsvol geheel. Art (is een tuinhuis een bijgebouw). 111. Deze verordening heeft geen terugwerkende kracht.

114. De gemeentelijke verordening in verband met waardevolle houtige vegetatie, goedgekeurd door de gemeenteraad d. d - zelf bijgebouw metselen. 24-06-1999 wordt hierbij opgeheven. Bouwen & Wonen Zemst 2012 .

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Huis Laten Bouwen Geleen

Published Jan 10, 23
10 min read

Bouwmateriaal Assen

Published Jan 10, 23
5 min read

Huis Bouwen Bonaire

Published Dec 29, 22
4 min read